Održana javna edukacijska tribina za mlade i radionica za djecu

Orahovica mladi 1 111. veljače, 2020. godine Održana javna edukacijska tribina i radionica za djecu na temu održivo gospodarenje otpadom u sklopu projekta „NE DVOJI - ODVOJI!“.

Svrha tribina i radionica je edukacija djece o važnosti očuvanja okoliša, podizanje razine ekološke osviještenosti te razvijanje pozitivnog stava o prirodi. Aktivnostima se želi doprinijeti usvajanju zdravih navika ciljanih skupina, te razvijanju odgovornog ponašanja prema prirodi i okolišu odnosno samima sebi. Želi se podići razina ekološke osviještenosti djece kroz usvajanje određenih znanja, stavova, vještina, spoznaje da je čovjek dio prirode i da trebamo zajedno djelovati kao odgovorna zajednica.

U okviru tribina i radionica sudionici se educiraju o vrstama otpada kojeg stvaramo, kako i zašto djelovati u smjeru smanjivanja nastanka otpada, kako pravilno razvrstavati otpad koji nastane u domaćinstvima, gdje se sve otpad može i za neke vrste otpada mora odložiti, što znači ponovna upotreba predmeta (otpada) te važnost i značaj recikliranja. Dana 11.02.2020. godine održane su radionice i tribina u OŠ Zdenci, PŠ Crnac, te u Orahovici edukacijska tribina za mlade.

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.


Ispis   E-mail